Příprava k zaměstnání

 

registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_042/0003578

období realizace: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019

Projekt Zaměstnání na Vrbensku je zaměřen na zvyšování zaměstnatelnosti sociálně vyloučených osob ze dvou cílových skupin (osob nad 55 let věku, osoby s nízkým potenciálem vzdělání), které jsou zatíženy různými sociálními znevýhodněními plynoucími z dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt napomůže 144 klientům projektu motivovat a aktivizovat se pro vlastní budoucí uplatnění na trhu práce prostřednictvím specializovaných poradenských programů a tréninkové práce.

 

Klíčové aktvity

1. Výběr klientů projektu

Výběr bude probíhat ve spolupráci s kontaktním pracovištěm úřadu práce, vždy v prvním měsíci každého nového čtvrtletí. Oslovení potencionální klienti z daných cílových skupin budou absolvovat úvodní pohovor a poté se 12 z nich bude uzavřena Dohoda o účasti v projektu.

2. Program JOB AGE55+

Poradenský program JOB AGE55+ je určen pro cílovou skupinu osob nad 55 let věku, které jsou dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeni pod dobu minimálně 12 měsíců. Hlavním cílem aktivity je "nastartovat" klienty, probudit v nich chuť začít na sobě více pracovat, nastavit si své individuální dosažitelné cíle a naplánovat reálné kroky k jejich naplňování.

3. Program JOB STAGE

Poradenský program JOB STAGE je určen pro cílovou skupinu osob s nízkým potenciálem vzdělání (do stupně "středoškolské vzdělání bez maturity), které jsou dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeny pod dobu minimálně 12 měsíců. Hlavním cílem aktivity je motivovat klienty ke změně, k vidění kvalitnějšího budoucího života, k odstranění bariér bránících jim v uplatnění se na volném trhu práce.

4. Tréninková práce

Tato aktivita umožňuje klientům projektu získat či obnovit si správné a vhodné pracovní návyky. V aktivitě budou doprovázeni poradci. Klienti mohou být zařazeni v tréninku až po dobu tří měsíců.

5. Osvěta zaměstnávání znevýhodněných skupin

Potřeba osvěty a vštěpování informací o zaměstnávání cílových skupin dlouhodobě nezaměstnaných osob možným zaměstnavatelům je důležitým aspektem v kontextu práce s dlouhodobě nezaměstnanými. Prozatím je vnímán malý účinek této obecné osvěty. Projekt by měl přispět k dalšímu pozitivnímu informování, ke stimulaci změny
myšlení zaměstnavatelů, k projevení jejich společenské zodpovědnosti ve formě možného zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaného člověka, tedy člověka ze sociálně vyloučeného prostředí. V rámci projektu budou zrealizovány dvě osvětové akce - semináře, na kterých by chtěl představit řadu příkladů dobré praxe.

 

Harmonogram realizace

Harmonogram realizace (P8).pdf (209532)

 

Cíle projektu

Vizí projektu je napomoci připravit osoby z cílové skupiny pro jejich samostatné uplatnění na volném trhu práce.
Hlavními cíli projektu je:
- uzavřít Dohodu o účasti v projektu se 144 osobami z CS;
- do konce realizace projektu bude nejméně 65 osob z CS absolvovat poradenský program JOB
AGE55+ (tedy 45% z celkové počtu klientů projektu - 90% osob z CS ve věku nad 55 let);
- do konce realizace projektu bude nejméně 65 osob z CS absolvovat poradenský program JOB STAGE
(tedy 45% z celkové počtu klientů projektu - 90% osob z CS s nízkým potenciálem vzdělání);
- do konce realizace projektu nejméně 80% klientů projektu bude absolvovat klíčovou aktivitu
Tréninkové práce;
- žadatel uspořádá 2 semináře na téma zaměstnávání znevýhodněných osob a příkladů dobré praxe
pro odbornou veřejnost a zaměstnavatele (září 2017, leden 2019);
- do konce realizace projektu žadatel napomůže nejméně 10 klientům projektu se zajištěním
konkrétního vhodného pracovního místa.

 

Kontakty

Zařazení Jméno a příjmení Kontakt
poradce Bc. Sára Jägermanová tel. 732 247 047
sara.jagermanova@projektove-poradenstvi.cz
manažer Mgr. Jakub Adamík tel. 605 404 012
jakub.adamik@projektove-poradenstvi.cz

 

 


Kontakt

Aperkom z. ú.


Jezdecká 1861/17
Bruntál
79201

Kancelář:
Náměstí míru 4
Bruntál
79201

Pracoviště Vrbno:
Náměstí sv. Michala 12
793 26 Vrbno pod Pradědem


+420603523876
+420732132746