Principy sociálního podnikání

 

Společensky prospěšný cíl

 

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Moravskoslezského kraje v úspěšnosti na trhu práce.

Vytváříme pracovní příležitosti pro cílové skupiny znevýhodněných osob, pomáháme jim slaďovat pracovní a mimopracovní život a uspět na trhu práce.
 
 

Sociální prospěch

a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin

Cílovými skupinami znevýhodněných osob jsou mladí lidé do 25 let s nízkým potenciálem vzdělání a praxe, osoby dlouhodobě nezaměstnané nad 12 měsíců evidence UoZ, osoby nad 50 let věku. Zaměstnanci z cílových skupin tvoří 45% zaměstnanců podniku. Zaměstnancům z cílových skupin je poskytována psychosociální podpora zohledňující jejich hendikepy (odstraňování bariér při udržení zaměstnání, příprava mladých lidí v integračních pracovních místech na další uplatnění na trhu práce).

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Zaměstnanci jsou informováni o chodu a rozvoji sociálního podniku a naplňování cílů formou společných zasedání všech zaměstnanců a vedení podniku. Zaměstnanci mají možnost přicházet s vlastními nápady na zlepšení činností a procesů v sociálním podniku.

c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

Zaměstnanci z cílových skupin mají nastaven rozvojový plán směřující k individuálnímu zvýšení jejich schopností a dovedností.

 

Ekonomický prospěch

a) případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

Sociální podnik má ve vnitřních dokumentech stanovenu skutečnost, že 100% vytvořeného zisku reinvestuje do provozu a rozvoje sociálního podniku a obecně prospěšných cílů podniku.

b) nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

Manažerské vedení sociálního podniku není závislé na zakladateli sociálního podniku – obecně prospěšné společnosti LIGA o. p. s. Se zakladatelskou společností sociální podnik spolupracuje v rámci obchodních vztahů.

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

Tržby za provedené služby tvoří nejméně 30% celkových příjmů sociálního podniku za každý kalendářní rok vyjma let, kdy podnik přijímal dotace na realizování svých společensky prospěšných činností.
 
 

Environmentální prospěch

a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

Sociální podnik šetrně využívá energetické zdroje nutné k jeho chodu, využívá spotřební materiál v několika cyklech, eliminuje vznik odpadů s cílem maximální recyklace materiálů.

 

Místní prospěch

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

Sociální podnik se přednostně zaměřuje na výkon svých činností Moravskoslezském kraji. V roce 2017 realizoval 100% svých obchodů v tomto území.

b) využívání přednostně místních zdrojů

Sociální podnik využívá místní zdroje. Sociální podnik zaměstnává 100% svých zaměstnanců z řad obyvatel Moravskoslezského kraje. Sociální podnik nakupuje spotřební materiál od místních prodejců.

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Sociální podnik podává jednou ročně komplexní informace o činnosti za předchozí rok vedení města Bruntál. Sociální podnik je zapojen do Komunitního plánování sociálních a návazných služeb města Bruntál, je členem pracovní skupiny Osoby v krizových situacích. Je také zapojen do Lokálního partnerství Osoblažska a je členem Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC.

 

 


Kontakt

Aperkom z. ú.


Jezdecká 1861/17
Bruntál
79201

Kancelář:
Náměstí míru 4
Bruntál
79201

Pracoviště Vrbno:
Náměstí sv. Michala 12
793 26 Vrbno pod Pradědem


+420603523876
+420732132746